STADGAR FÖR FÖRENINGEN

MISSING JUSTICE SVERIGE

2019-09-25§1 Föreningens firma


Föreningens firma (namn) är Missing Justice Sverige.§2 Föreningens oberoende


Föreningen ska vara politiskt och religiöst obunden. Vidare ska föreningen inte göra sig beroende av utomståendes egna eller ekonomiska intressen, som kan påverka föreningens syfte och målsättning.§3 Föreningens säte


Föreningens säte är i Helsingborg i Skåne län.§4 Föreningens syfte och målsättning ska vara att:


 1. Vid uppenbara brister i rättssäkerhet och trygghet arbeta för att påverka förändringar i lagstiftning, rättstillämpning och myndigheters handläggning. I detta arbete ska föreningen använda de metoder som kan krävas och som inte strider mot lagstiftning. Föreningen ska inte driva enskilda mål eller ärenden i processer för privatpersoner eller företag.

 2. Bidra till ökad medvetenhet om betydelsen av rättssäkerhet och trygghet i samhället genom att granska fall där grundläggande regler har åsidosatts och belysa detta genom att arbeta aktivt med att få fallen med sina konsekvenser uppmärksammade genom publicering för allmänheten.

 3. Tillhandahålla ett forum för anmälan av konkreta fall och tips där medborgare kan lägga fram sina synpunkter på missförhållanden av allmänt intresse hos myndigheter.

 4. Särskilt bevaka att de svenska grundlagarna följs av myndigheter. Det vill säga att alla myndigheter i sin myndighetsutövning bland annat ska vara sakliga och opartiska.

 5. Alltid värna om att allt arbete för föreningen sker med respekt för enskilda och i en ansvarsfull anda. Vid kritik som direkt eller indirekt berör enskilda politiker eller anställda vid myndigheter ska dessa få en möjlighet att yttra sig innan föreningen vidtar någon åtgärd som blir offentlig.

 6. Driva verksamheten utan vinstsyfte.§5 Finansiering:


Föreningen finansieras med hjälp av medlemsavgifter, frivilliga insatser och för att täcka direkta kostnader, gåvor, bidrag och föreningsstöd i olika former, så länge dessa inte påverkar föreningens oberoende, syfte och målsättning. Om nödvändigt kan styrelsen besluta om att ta ut en avgift för medlemmar som vill närvara vid årsstämma. En sådan avgift ska baseras på självkostnad för att kunna hålla ett årsmöte.§6 Medlemskap


Medlem i föreningen kan den vara som är minst 18 år gammal och vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar. Medlem kan vara antingen ordinarie medlem med rätt att närvara vid årsmöte med rösträtt eller stödmedlem utan sådana rättigheter. Medlemsavgift för ordinarie medlem bestäms årsvis av styrelsen.§7 Styrelsen


Styrelsen består av ordföranden samt minst två och högst fyra övriga ledamöter jämte minst en och högst två suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig och de övriga befattningar föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden till och med nästa årsmöte.


Ordföranden och styrelseledamöterna väljs under den första mandatperioden för en period på fem år och därefter för en period på tre år.§8 Styrelsemedlemmarnas arbetsuppgifter


Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.


Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst två styrelseledamöter begär detta.


Styrelsen är beslutsför då minst ordföranden samt två ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.


Styrelsen kan delegera arbetsuppgifter och utser inom sig firmatecknare. Ordföranden kan alltid ensam teckna firman.§9 Kandidatur, val och uppsägning


 • Samtliga medlemmar över tjugo år får kandidera till posten som styrelseledamot.

 • Sista anmälningsdatum till valberedningen för kandidatur är två veckor före valet.

 • Om en eller två styrelseledamöter avgår inträder suppleant i dess ställe.

 • Om tre eller fler styrelsemedlemmar avgår utlyses nytt delval för dessa poster på extra eller ordinarie årsmöte.§10 Valberedning


Valberedningen ska bestå av tre personer som inför årsmötet framlägger förslag om personer till styrelsens olika poster när dessa poster ska tillsättas Valberedningens ledamöter ska ha en kunskap och erfarenhet av den verksamhet som föreningen driver och i sitt uppdrag vara sakliga och opartiska.§11 Räkenskapsår


Räkenskapsåret ska börja den 1 juli och avslutas den 30 juni året efter. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisor i så god tid att årsredovisningen kan presenteras vid årsstämman.§12 Revisorer


Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en lämplig person med erfarenhet av revisionsarbete, som utsetts på årsmötet eller vid särskilda fall vid ett extra årsmöte. Revisorn ska senast den 20 december efter det räkenskapsår som slutat den 30 juni samma år avge sin revisionsberättelse. Revisorssuppleant ska utses på årsmötet eller vid särskilda fall vid ett extra årsmöte.

.


§13 Ändring av stadgar:


För ändring av föreningens stadgar krävs beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor med kvalificerad majoritet, d v s 2/3 av de närvarande röstberättigade. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.§14 Medlemskap


Medlemskapet är personligt.§15 Uteslutning:


Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.


Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. När mejl sänts till den adress som medlemmen uppgett ska denne anses ha fått del av föreningens skrivelse för yttrande. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas och undertecknas av ordföranden. Beslutet ska tillställas den berörde till dennes mejladress inom tio dagar efter beslutet.§16 Utträde


Medlem som önskar utträda ur föreningen ska anmäla detta till föreningen via mejl. Föreningen skickar därefter ett mejl till den adress som medlemmen uppgett. Så snart medlemmen bekräftar mottagandet av detta mejl om dennes utträde har utträde skett ur föreningen.§17 Årsmöte


Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen vid lämpligt tillfälle någon gång under perioden oktober till december på tid och plats som styrelsen bestämmer. Om synnerliga skäl föreligger och det inte strider mot vid varje tillfälle gällande lagstiftning som berör föreningen kan årsmöte hållas senast i januari året efter räkenskapsårets utgång. Kallelse och förkortad dagordning skickas ut till medlemmarna och/eller genom kallelse på föreningens hemsida, senast två veckor före mötet. Varje medlem har en röst. Eftersom rösträtten är personlig kan densamma inte utövas genom ombud. Medlem som önskar få fråga behandlad vid ordinarie årsmöte ska anmäla detta till styrelsen skriftligt senast två veckor före mötet. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. (a)Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. (b)Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisionsberättelsen för verksamhets/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av en eventuell verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
 10. Val av ordförande i föreningen för en tid av fem/tre år efter förslag från valberedningen.
 11. Val av övriga styrelsemedlemmar och suppleanter för en tid av fem/tre år efter förslag från valberedningen.
 12. Val av revisor och revisorssuppleant.
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 14. Val av ledamöter till valberedning, om omval av styrelse ska ske kommande år.
 15. Övriga frågor.Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.


Omröstning vid årsmötet ska ske öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas med bifallsrop eller vid behov omröstning. Beslut vid omröstning fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som styrelsens ordförande biträder.


Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig. Protokollet ska undertecknas av mötessekreteraren och justeringsmännen. Årsmötet hålls oavsett antalet medlemmar om kallelsen varit riktig och enligt stadgarna.§ 18 Extra årsmöte


Omständigheter som leder till ett extra årsmöte är:


 • Om föreningens styrelse anser det nödvändigt.

 • När minst 20 procent av medlemmarna begär det.

 • Vid ett extra årsmöte är det endast de ärenden som föranlett mötet och som finns i kallelsen som ska behandlas.

 • Ett extra årsmöte ska hållas senast tre veckor efter det att någon har begärt det enligt ovan.§19 Upplösning av föreningen


För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor med kvalificerad majoritet, d v s 2/3 av de närvarande röstberättigade. Om föreningen upplöses ska föreningens överskjutande tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte.


Kopia av båda årsmötesprotokollen som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till behörig myndighet för avregistrering av föreningen.


Missing Justice Sveriges policy

för behandling av personuppgifter

(enligt GDPR)


Det är viktigt att alla medlemmar känner sig trygga när de lämnar sina personuppgifter till Missing Justice Sverige. Vi behandlar personuppgifter endast för att administrera ditt medlemskap och för att du ska få nyhetsbrev.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och
radering.


De uppgifter som föreningen hanterar behandlas på ett betryggande sätt och
skydd finns både mot intrång, förändring och förstöring av uppgifterna. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna och alla uppgifter om medlemmar sparas i en databas som är skyddad mot virus och med brandvägg.


Uppgifter hämtas enbart in från dig, som du lämnar genom denna hemsida.


Missing Justice Sverige behandlar dina personuppgifter på lagliga grunder:


Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som medlem, genom att administrera ditt medlemskap och förse dig med nyhetsbrev. I vissa fall kan föreningen ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter, som till exempel för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Genom att kryssa i en ruta vid medlemsansökan eller genom att betala medlemsavgiften samtycker du till behandlingen av personuppgifterna. Du har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. Föreningen kommer i så fall inte att behandla ytterligare personuppgifter eller uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om dig.


Föreningen behandlar medlemmars personuppgifter med så få personer som möjligt inblandade. Uppgifter som registreras lämnas inte ut till någon utanför föreningen. Inga personuppgifter säljs alltså vidare till andra organisationer eller företag,

Missing Justice Sverige har personbiträdesavtal med de organisationer som behandlar personuppgifter för föreningens räkning. Dessa avtal innehåller bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter.


Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan dock sparas längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka rättsliga intressen.


Du har alltid rätt att begära:


- Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett
registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina
personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som
behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt
undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka
personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.
- Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
- Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.
- Du har rätt att begränsa dina personuppgifter så att de endast får behandlas för föreningens ändamål.

- Du har också rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.


Missing Justice Sverige, organisationsnummer 802526-5615, Knut Påls väg 8, 256 69 Helsingborg är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter och kan från tid till annan göra ändringar i föreningens policy för behandling av personuppgifter. Den senaste versionen av policyn hittar du alltid här på hemsidan.


Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och om du anser att föreningen hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så kan du anmäla detta till Datainspektionen Box 8114, 104 20 Stockholm.